Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Saturnus Leiden, gevestigd te Montgomerystraat 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40445299, hierna te noemen: `de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@saturnus-leiden.nl.

In de tabel die u via de onderstaande knop ‘Download’ kunt openen, kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
 • Dagelijks bestuur
 • Ledenadministrator
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Pasfoto
 • Collegekaart
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële
administratie voor 7 jaar.
 • Dagelijks bestuur
 • Ledenadministrator
 • Sportlink
 • Het NHV
Verwerking van persoonsgegevens bij activiteiten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Tel.nummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Dieetwensen
 • Medicijngebruik
 • Kledingmaat
 • Welzijn en gezondheid leden
 • Aanschaf kleding
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële
administratie voor 7 jaar.
 • Dagelijks bestuur
 • Jeugdbestuur
 • Kampcommissie
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Dagelijks bestuur
 • Coach en/of aanvoerder team
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
 • Dagelijks bestuur
 • Coach en/of aanvoerder team
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Sponsoren
Verbeteren digitale dienstverlening
 • Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht
wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • Dagelijks bestuur

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. De Vereniging verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:
• Bonden en organisaties waarbij de Vereniging is aangesloten, zoals het NHV
• Beheerders van software, dataopslag voor gegevensbewerking, zoals Sportlink
• Gebruik in aan het NHV of aan de Vereniging gelieerde apps, zoals HandbalNL

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: privacy@saturnus-leiden.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Loading...